Navigatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitiebepaling
1. Antiek Juwelier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Burgh Haamstede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24241867.
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Antiek Juwelier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
3. Producten: door Antiek Juwelier middels de website aangeboden Sieraden, gebruiksvoorwerpen en antieke en oude gouden, zilveren sieraden, kunst objecten.
4. Overeenkomst: de tussen de klant en Antiek Juwelier tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
5. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6. Klant: de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Antiek Juwelier een overeenkomst heeft gesloten.
7. Website: de website van Antiek Juwelier: https://www.antiekjuwelier.nl
Artikel 2 Identiteit van Antiek Juwelier.
Antiek Juwelier, onderdeel van Briljant v.o.f. sinds 1974
Adres: is alleen per officiële mail adres aan te vragen, dit wegens criminaliteit.
4328JR Nieuw-Haamstede.
Btw-identificatienummer: is alleen per officiële mail adres aan te vragen, dit wegens criminaliteit.
E-mailadres: info@antiekjuwelier.nl
Telefoon: +0031-0111-407800

Artikel 3 Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Antiek Juwelier en de klant.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op digitale wijze aan de klant beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden kan door de klant op eenvoudige wijze worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
Artikel 4 Het aanbod
1. Het aanbod bevat een nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Antiek Juwelier niet.
3. Voorts bevat elk aanbod zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, waaronder:
• de belangrijkste kenmerken van de producten;
• de prijs, met inbegrip van alle belastingen;
• de eventuele bezorgkosten en verzekeringskosten;
• de wijze van betaling;
• de wijze van levering;
• de al dan niet-toepasselijkheid van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 5.3.
Artikel 5 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst en bedenktijd.
1. Indien de klant kiest voor vooruitbetaling komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de betaling door Antiek Juwelier is ontvangen.
2. Indien de klant kiest voor contante betaling, dan wel betaling middels bankoverschrijving o.a. per ideal komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de bestelling door Antiek Juwelier langs elektronische weg is bevestigd. In geval van bankoverschrijving is de bestelbevestiging
voorzien van de bankgegevens van Antiek Juwelier, onderdeel van Briljant v.o.f..
3. Een tussen de klant en Antiek Juwelier tot stand gekomen overeenkomst kan met betrekking tot gouden en zilveren artikel-objecten, zoals gouden en zilveren Sieraden-Juwelen en tweedehands antieke en oude sieraden die, in het geval dat de verkoopwaarde hoofdzakelijk is gebaseerd op het edelmetaal gehalte en zij dus redelijkerwijs kunnen worden gezien als artikel-objecten, niet tijdens de bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek worden ontbonden; deze door Antiek Juwelier aangeboden producten zijn immers gebonden aan de schommelingen op de financiële markt waarop Antiek Juwelier geen invloed heeft.
De uitsluiting van de bedenktijd is tevens van toepassing op sieraden en objecten die in opdracht van de klant op maat zijn gemaakt, zijn gegraveerd, of op enige andere wijze zijn aangepast/gewijzigd.
4. Voor overige, nieuwe producten geldt de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. De producten dienen echter onbeschadigd en in de originele verpakking naar Antiek Juwelier teruggestuurd te worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bedenktijd komen de kosten en het risico van eventueel terugzenden voor rekening van de klant.
5. De klant die conform lid 2 à contant betaalt, dan wel betaalt middels bankoverschrijving, dient ervoor zorg te dragen dat de betaling binnen 24 uur na ontvangst van de bestelbevestiging als bedoeld in lid 2, door Antiek Juwelier is ontvangen. Indien de betaling niet tijdig door Antiek Juwelier is ontvangen is Antiek Juwelier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Antiek Juwelier om nakoming van de overeenkomst te verlangen.
6. De door  Antiek Juwelier verstuurde bevestiging als bedoeld in lid 2 en 4 wordt geacht door de klant te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Antiek Juwelier is verzonden.
Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst door Antiek Juwelier
Indien de klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting is Antiek Juwelier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. Indien de omstandigheden die aan de ontbinding van de overeenkomst
ten grondslag liggen, aan de klant kunnen worden toegerekend is hij gehouden de volledige schade die Antiek Juwelier als gevolg van de ontbinding lijdt te vergoeden. Onder schade wordt in elk geval begrepen de schade als gevolg van koersdalingen van de te leveren producten, incassokosten en andere in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten. De vorderingen op de klant als bedoeld in dit artikel zijn terstond opeisbaar.
Artikel 7 Prijzen en betaling
1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
2. De door de klant verschuldigde prijs kan afwijken van de dagelijkse adviesprijzen van de te leveren producten. Overeengekomen prijzen kunnen nimmer worden gewijzigd, ook niet indien overeengekomen is dat de levering wordt uitgesteld. 3. Gedurende de vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.
4. De klant kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden.
5. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de klant verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van Antiek Juwelier.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de klant wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.
7. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de klant in verzuim is, of is geweest, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.
Artikel 8 Uitvoering en levering
1. Antiek Juwelier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.
2. Tenzij uitdrukkelijk levering op locatie van Antiek Juwelier is overeengekomen vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. In het laatste geval bepaalt Antiek Juwelier de wijze van vervoer van de producten.
3. Terstond na ontvangst van de producten wordt geacht dat de klant de producten controleert. Indien de klant niet binnen bekwame tijd protesteert wordt geacht dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
4. Antiek Juwelier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Standaard maken wij voor het verzenden van pakketten gebruik van de diensten van o.a. Post.nl. In het aanbod eventueel vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. De klant maakt niet eerder aanspraak op ontbinding van de overeenkomst dan nadat hij Antiek Juwelier schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Antiek Juwelier een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen Antiek Juwelier de levering alsnog kan doen plaatsvinden en de levering na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
5. Indien bezorging is overeengekomen worden alle zendingen, volgens de gebruikelijke condities, verzekerd verzonden. De kosten van deze verzekering komen voor rekening van de klant.
6. Antiek Juwelier behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
7. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten door of namens de klant in ontvangst zijn genomen.
Artikel 9 Overmacht
1. Antiek Juwelier is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Antiek Juwelier doet van de overmacht situatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de klant. Indien de overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs voorzienbaar is dat de overmacht minimaal drie maanden zal voortduren zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.
3. Antiek Juwelier is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die als gevolg van overmacht optreedt.
Artikel 10 Conformiteit
Antiek Juwelier staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de in het aanbod vermelde kenmerken, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Antiek Juwelier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, waaronder een door hem onjuist opgegeven afleveradres.
2. Antiek Juwelier is niet aansprakelijk voor al dan niet tijdelijke tekortkomingen in de op de website gebruikte programmatuur.
3. Antiek Juwelier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen geleden verlies en gederfde winst. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Antiek Juwelier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Antiek Juwelier toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Artikel 12 Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de klant de gebrekkige prestatie van Antiek Juwelier heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Antiek Juwelier.
2. Bij Antiek Juwelier ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord.
3. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien Antiek Juwelier de door de klant ingediende klacht gegrond bevindt is Antiek Juwelier gehouden de gebrekkige prestatie te herstellen, mits de klant de aan hem geleverde zaken onder zich heeft gehouden conform de zorgvuldigheidseisen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
5. De klant is niet eerder gerechtigd de aan hem geleverde producten retour te zenden dan na schriftelijke toestemming van Antiek Juwelier. Indien de producten door de klant worden teruggezonden reizen de producten voor rekening en risico van de klant.
Artikel 13 Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst tussen de klant en Antiek Juwelier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter beschikking is gesteld.
4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de overeenkomst is uitgesloten.

6. Bezoek aan ons bedrijf: let op a.u.b. Na velen overvallen en zelfs een poging tot gijzeling, doen wij een medeling.

Mail of Fax eerst naar ons om een afspraak te kunnen maken om langs te komen, dit in verband met onze eigen veiligheid.
 U dient zich te kunnen legitimeren met o.a. een rijbewijs, ID kaart of paspoort dit is in overleg geweest met de C.I.E. en Politie Nederland.

MAIL OF FAX EERST U INDENTIFICATIE NAAR ONS, ZET WEL DOOR UW EIGEN INDENTIFICATIE MAIL, COPY TEN GUNSTE VAN, o.a. Antiekjuwelier onderdeel van Briljant v.o.f.1974

Als u een artikel wilt komen bekijken, (dit geld alleen voor de duurdere sieraden/juwelen) boven de € 500,00 of hoger dan moet u eerst een afspraak maken voordat u bij ons langs kunt komen. Al onze duurzame goederen zijn bij de BANK opgeslagen. Deze moeten wij dus van te voren ophalen en inpassen met de planning. Neem daarom eerst contact met ons op via E-mail of bel ons even.
 
7. Copyright:
Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Briljant v.o.f. (Antiekjuwelier). Ze mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

===========================================================================================

Terms and Conditions
Article 1 Definition provision
1. Antique Jeweler: the user of these general terms and conditions, registered in Burgh Haamstede, registered in the Trade Register under Chamber of Commerce number 24241867.
2. Distance agreement: an agreement whereby within the framework of a system for distance selling of products up to and including the conclusion of the agreement organized by Antiek Juwelier, exclusive use is made of one or more techniques for distance communication.
3. Products: Jewelry, utensils and antique and old gold, silver jewelry, art objects offered by Antiques Jeweler through the website.
4. Agreement: the distance agreement concluded between the customer and Antiek Juwelier.
5. Consumer: the natural person, not acting in the exercise of a profession or business.
6. Customer: the consumer, or the natural or legal person, acting in the exercise of a profession or business, with whom Antiek Juwelier has concluded an agreement.
7. Website: the website of Antiek Juwelier: https://www.antiekjuwelier.nl
Article 2 Identity of Antique Jeweler.
Antiques Jeweler, part of Briljant v.o.f. since 1974
Address: can only be requested by official mail address, because of crime.
4328JR Nieuw-Haamstede.
VAT identification number: can only be requested by official mail address, because of crime.
Email address: info@antiekjuwelier.nl
Telephone: + 0031-0111-407800
Article 3 General provisions
1. These terms and conditions apply to every offer and every agreement concluded between Antiek Juwelier and the customer.
2. Before the agreement is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the customer digitally. The text of these general terms and conditions can be easily stored by the customer on a durable data carrier. If this is not reasonably possible under circumstances, before the agreement is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be read electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the customer.
3. The provisions of these general terms and conditions can only be deviated from in writing.
Article 4 The offer
1. The offer contains an accurate description of the products offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the customer.
2. Apparent errors or mistakes in the offer are not binding to Antique Jeweler.
3. Furthermore, each offer contains such information that it is clear to the customer what rights and obligations are attached to accepting the offer, including:
• the most important characteristics of the products;
• the price, including all taxes;
• any delivery costs and insurance costs;
• the method of payment;
• the method of delivery;
• the applicability or non-applicability of the right of withdrawal as referred to in Article 5.3.
Article 5 Formation and content of the agreement and reflection time.
1. If the customer opts for payment in advance, the agreement will be concluded the moment the payment is received by Antiek Juwelier.
2. If the customer opts for cash payment, or payment by bank transfer, among other things, the agreement is concluded at the moment that the order is confirmed electronically by Antiek Juwelier. In the case of bank transfer, the order confirmation
provided with the bank details of Antiques Jeweler, part of Briljant v.o.f ..
3. An agreement concluded between the customer and Antiek Juwelier can be related to gold and silver item items, such as gold and silver Jewelry-Jewelry and second-hand antique and old jewelry that, in the event that the sales value is mainly based precious metal content and they can therefore reasonably be regarded as article objects, not dissolved during the cooling-off period as referred to in article 7: 46d of the Dutch Civil Code; after all, these products offered by Antiques Jeweler are subject to fluctuations in the financial market over which Antiques Jeweler has no influence.
The exclusion from the cooling-off period also applies to jewelery and objects that have been custom-made, engraved or modified / modified in any other way on behalf of the customer.
4. For other new products, the statutory cooling-off period of 14 calendar days applies. However, the products must be returned undamaged and in the original packaging to Antique Jeweler. If use is made of the legal cooling-off period, the costs and the risk of possible return will be borne by the customer.
5. The customer who pays cash in accordance with paragraph 2 or pays by bank transfer, must ensure that payment is made within 24 hours of payment.

receipt of the order confirmation as referred to in paragraph 2, has been received by Antique Jeweler. If the payment is not received by Antiek Juwelier in time, Antiek Juwelier is entitled to terminate the agreement, without prejudice to Antiek Juwelier's right to demand compliance with the agreement.
6. The confirmation sent by Antiek Juwelier as referred to in paragraphs 2 and 4 is deemed to have been received by the customer at the time that the confirmation is sent by Antiek Juwelier.
Article 6 Termination of the agreement by Antique Jeweler
If the customer is in default with regard to his payment obligation, Antiek Juwelier is entitled to terminate the agreement. Dissolution takes place by means of a written statement to that effect. If the circumstances involved the termination of the agreement
underlying, that the customer can be imputed, he is obliged to compensate the entire damage that Antiek Juwelier suffers as a result of the dissolution. Damage is in any case understood to mean damage as a result of price falls of the products to be delivered, collection costs and other costs incurred in the context of the implementation of the agreement. The claims on the customer as referred to in this article are immediately due and payable.
Article 7 Prices and payment
1. Before the agreement is concluded, the total price of the products to be supplied is stated, including VAT and all other costs.
2. The price owed by the customer may deviate from the daily suggested prices of the products to be delivered. Agreed prices can never be changed, even if it has been agreed that the delivery will be postponed. 3. During the stated validity period of the offer, the prices of the products offered are not increased.
4. The customer cannot assert any rights with regard to the execution of the order if payment has not yet been made.
5. An inaccuracy or incompleteness in payment details provided by the customer must be notified to Antiek Juwelier without delay.
6. If timely payment is not made, the customer is legally in default. From the moment the default occurs, the client owes statutory interest. The statutory interest is calculated up to and including the day that the payment due is paid in full.
7. Reasonable costs to settle the payment due, in respect of which the customer is or has been in default, are for his account. The extrajudicial costs are calculated according to the 2012 Collection Costs Act.
Article 8 Implementation and delivery
1. Antiek Juwelier will take the greatest possible care when executing and delivering the order.
2. Unless express delivery at Antiek Juwelier's location has been agreed, delivery of the ordered products will take place at the delivery address specified by the customer. In the latter case, Antiek Juwelier determines the method of transportation of the products.
3. Immediately after receiving the products, it is assumed that the customer checks the products. If the customer does not protest within a reasonable period of time, it is deemed that the goods delivered comply with the agreement.
4. Antique Jeweler will execute accepted orders with due speed. As standard we use the services of Post.nl for sending packages. Any delivery times stated in the offer will be met as much as possible. Delivery times stated never concern deadlines. The customer is not entitled to the dissolution of the agreement until after he has given Antiek Juwelier written notice of default, whereby Antiek Juwelier is set a reasonable term within which Antiek Juwelier can still make the delivery take place and the delivery after the expiry of the latter period still has failed to materialize.
5. If delivery has been agreed, all shipments will be insured according to the usual conditions. The costs of this insurance are borne by the customer.
6. Antiek Juwelier reserves the right to have the delivery take place in parts.
7. The risk of loss or damage to the products is transferred to the customer as soon as the products have been received by or on behalf of the customer.
Article 9 Force majeure
1. Antiek Juwelier is entitled to suspend the execution of the agreement if he is hindered by a circumstance that is not due to his fault, nor is due to him by law, legal act or generally accepted views.
2. Antiek Juwelier will inform the customer of the force majeure situation as soon as possible. If the force majeure continues for longer than three months or if it is reasonably foreseeable that the force majeure will continue for at least three months, both parties are entitled to terminate the agreement. Dissolution takes place by means of a written statement to that effect.
3. Antiek Juwelier is not obliged to compensate for any damage that occurs as a result of force majeure.
Article 10 Conformity
Antiek Juwelier guarantees that the goods delivered meet the characteristics stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and usability and otherwise comply with the agreement.
Article 11 Liability
1. Antiek Juwelier accepts no liability for damage as a result of incorrect or incomplete information provided by the customer, including a delivery address incorrectly stated by him.
2. Antiek Juwelier is not liable for any shortcomings in the software used on the website.
3. Antiek Juwelier is never liable for consequential damage, including loss suffered and lost profit. If, despite the provisions of these general terms and conditions, liability still exists, only direct damage will be eligible for reimbursement.
Direct damage is exclusively understood to mean:
• the reasonable costs for determining the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to damage within the meaning of these terms and conditions;
• any reasonable costs incurred to have the faulty performance of Antiek Juwelier comply with the agreement, insofar as these can be attributed to Antiek Juwelier;
• reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the customer demonstrates that these costs have led to the limitation of direct damage as referred to in these general terms and conditions.
Article 12 Complaints
1. Complaints about the implementation of the agreement must be submitted to Antiek Juwelier in writing, fully and clearly described, within a reasonable time after the customer has found the faulty performance of Antiek Juwelier.
2. Complaints submitted to Antiek Juwelier will be answered within a period of fourteen days after receipt.
3. If a complaint requires a longer processing time, a reply will be sent within the period of fourteen days with an acknowledgment of receipt and an indication when the customer can expect a more detailed answer.
4. If Antiek Juwelier considers the complaint submitted by the customer to be justified, Antiek Juwelier is obliged to repair the defective performance, provided that the customer has retained the goods delivered to him in accordance with the due care requirements that may reasonably be imposed on them.
5. The customer is not entitled to return the products delivered to him until after written permission from Antiek Juwelier. If the products are returned by the customer, the products travel for the account and risk of the customer.
Article 13 Final provisions
1. Dutch law applies exclusively to every agreement between the customer and Antiek Juwelier.
2. The parties will first appeal to the courts after they have made an optimal effort to settle the dispute in mutual consultation.
3. The version of the present general terms and conditions that is made available to the customer at the time of the conclusion of the agreement always applies.
4. The Dutch text of these general terms and conditions is always decisive for the interpretation thereof.
5. The applicability of the Vienna Sales Convention to the agreement is excluded.

6. Visit to our company: please note: After many robberies and even an attempt to hostage, we make a statement.

Mail or Fax first to us to be able to make an appointment to come along, this in connection with our own safety.
 You must be able to identify yourself with, among other things, a driver's license, ID card or passport. This has been discussed with the C.I.E. and Police Netherlands.


MAIL OR FAX FIRST, YOU PUT INDENTIFICATION TO US, BY YOUR OWN INDENTIFICATION MAIL, COPY IN FAVOR OF, among other things, Antiekjuwelier part of Briljant v.o.f.1974

If you want to come and view an item (this only applies to the more expensive jewelry) above € 500.00 or higher, you must first make an appointment before you can visit us. All our durable goods are stored at BANK. We must therefore collect these in advance and fit them in with the planning. So first contact us via E-mail or give us a call.
 
7. Copyright:
Text and image material are the property of Briljant v.o.f. (Antique Jeweler). They may not be used in any way without written permission from the author.

© 2016 - 2019 Antiek Juwelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel