Navigatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitiebepaling
1. Antiek Juwelier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Burgh Haamstede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24241867.
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Antiek Juwelier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
3. Producten: door Antiek Juwelier middels de website aangeboden Sieraden, gebruiksvoorwerpen en antieke en oude gouden, zilveren sieraden, kunst objecten.
4. Overeenkomst: de tussen de klant en Antiek Juwelier tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
5. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6. Klant: de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Antiek Juwelier een overeenkomst heeft gesloten.
7. Website: de website van Antiek Juwelier: https://www.antiekjuwelier.nl
Artikel 2 Identiteit van Antiek Juwelier.
Antiek Juwelier, onderdeel van Briljant v.o.f. sinds 1974
Adres: is alleen per officiële mail adres aan te vragen, dit wegens criminaliteit.
4328JR Nieuw-Haamstede.
Btw-identificatienummer: is alleen per officiële mail adres aan te vragen, dit wegens criminaliteit.
E-mailadres: info@antiekjuwelier.nl
Telefoon: +0031-0111-407800

Artikel 3 Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Antiek Juwelier en de klant.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op digitale wijze aan de klant beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden kan door de klant op eenvoudige wijze worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
Artikel 4 Het aanbod
1. Het aanbod bevat een nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Antiek Juwelier niet.
3. Voorts bevat elk aanbod zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, waaronder:
• de belangrijkste kenmerken van de producten;
• de prijs, met inbegrip van alle belastingen;
• de eventuele bezorgkosten en verzekeringskosten;
• de wijze van betaling;
• de wijze van levering;
• de al dan niet-toepasselijkheid van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 5.3.
Artikel 5 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst en bedenktijd.
1. Indien de klant kiest voor vooruitbetaling komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de betaling door Antiek Juwelier is ontvangen.
2. Indien de klant kiest voor contante betaling, dan wel betaling middels bankoverschrijving o.a. per ideal komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de bestelling door Antiek Juwelier langs elektronische weg is bevestigd. In geval van bankoverschrijving is de bestelbevestiging
voorzien van de bankgegevens van Antiek Juwelier, onderdeel van Briljant v.o.f..
3. Een tussen de klant en Antiek Juwelier tot stand gekomen overeenkomst kan met betrekking tot gouden en zilveren artikel-objecten, zoals gouden en zilveren Sieraden-Juwelen en tweedehands antieke en oude sieraden die, in het geval dat de verkoopwaarde hoofdzakelijk is gebaseerd op het edelmetaal gehalte en zij dus redelijkerwijs kunnen worden gezien als artikel-objecten, niet tijdens de bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek worden ontbonden; deze door Antiek Juwelier aangeboden producten zijn immers gebonden aan de schommelingen op de financiële markt waarop Antiek Juwelier geen invloed heeft.
De uitsluiting van de bedenktijd is tevens van toepassing op sieraden en objecten die in opdracht van de klant op maat zijn gemaakt, zijn gegraveerd, of op enige andere wijze zijn aangepast/gewijzigd.
4. Voor overige, nieuwe producten geldt de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. De producten dienen echter onbeschadigd en in de originele verpakking naar Antiek Juwelier teruggestuurd te worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bedenktijd komen de kosten en het risico van eventueel terugzenden voor rekening van de klant.
5. De klant die conform lid 2 à contant betaalt, dan wel betaalt middels bankoverschrijving, dient ervoor zorg te dragen dat de betaling binnen 24 uur na ontvangst van de bestelbevestiging als bedoeld in lid 2, door Antiek Juwelier is ontvangen. Indien de betaling niet tijdig door Antiek Juwelier is ontvangen is Antiek Juwelier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Antiek Juwelier om nakoming van de overeenkomst te verlangen.
6. De door  Antiek Juwelier verstuurde bevestiging als bedoeld in lid 2 en 4 wordt geacht door de klant te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Antiek Juwelier is verzonden.
Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst door Antiek Juwelier
Indien de klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting is Antiek Juwelier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. Indien de omstandigheden die aan de ontbinding van de overeenkomst
ten grondslag liggen, aan de klant kunnen worden toegerekend is hij gehouden de volledige schade die Antiek Juwelier als gevolg van de ontbinding lijdt te vergoeden. Onder schade wordt in elk geval begrepen de schade als gevolg van koersdalingen van de te leveren producten, incassokosten en andere in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten. De vorderingen op de klant als bedoeld in dit artikel zijn terstond opeisbaar.
Artikel 7 Prijzen en betaling
1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
2. De door de klant verschuldigde prijs kan afwijken van de dagelijkse adviesprijzen van de te leveren producten. Overeengekomen prijzen kunnen nimmer worden gewijzigd, ook niet indien overeengekomen is dat de levering wordt uitgesteld. 3. Gedurende de vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.
4. De klant kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden.
5. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de klant verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van Antiek Juwelier.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de klant wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.
7. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de klant in verzuim is, of is geweest, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.
Artikel 8 Uitvoering en levering
1. Antiek Juwelier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.
2. Tenzij uitdrukkelijk levering op locatie van Antiek Juwelier is overeengekomen vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. In het laatste geval bepaalt Antiek Juwelier de wijze van vervoer van de producten.
3. Terstond na ontvangst van de producten wordt geacht dat de klant de producten controleert. Indien de klant niet binnen bekwame tijd protesteert wordt geacht dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
4. Antiek Juwelier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Standaard maken wij voor het verzenden van pakketten gebruik van de diensten van o.a. Post.nl. In het aanbod eventueel vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. De klant maakt niet eerder aanspraak op ontbinding van de overeenkomst dan nadat hij Antiek Juwelier schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Antiek Juwelier een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen Antiek Juwelier de levering alsnog kan doen plaatsvinden en de levering na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
5. Indien bezorging is overeengekomen worden alle zendingen, volgens de gebruikelijke condities, verzekerd verzonden. De kosten van deze verzekering komen voor rekening van de klant.
6. Antiek Juwelier behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
7. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten door of namens de klant in ontvangst zijn genomen.
Artikel 9 Overmacht
1. Antiek Juwelier is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Antiek Juwelier doet van de overmacht situatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de klant. Indien de overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs voorzienbaar is dat de overmacht minimaal drie maanden zal voortduren zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.
3. Antiek Juwelier is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die als gevolg van overmacht optreedt.
Artikel 10 Conformiteit
Antiek Juwelier staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de in het aanbod vermelde kenmerken, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Antiek Juwelier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, waaronder een door hem onjuist opgegeven afleveradres.
2. Antiek Juwelier is niet aansprakelijk voor al dan niet tijdelijke tekortkomingen in de op de website gebruikte programmatuur.
3. Antiek Juwelier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen geleden verlies en gederfde winst. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Antiek Juwelier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Antiek Juwelier toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Artikel 12 Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de klant de gebrekkige prestatie van Antiek Juwelier heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Antiek Juwelier.
2. Bij Antiek Juwelier ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord.
3. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien Antiek Juwelier de door de klant ingediende klacht gegrond bevindt is Antiek Juwelier gehouden de gebrekkige prestatie te herstellen, mits de klant de aan hem geleverde zaken onder zich heeft gehouden conform de zorgvuldigheidseisen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
5. De klant is niet eerder gerechtigd de aan hem geleverde producten retour te zenden dan na schriftelijke toestemming van Antiek Juwelier. Indien de producten door de klant worden teruggezonden reizen de producten voor rekening en risico van de klant.
Artikel 13 Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst tussen de klant en Antiek Juwelier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter beschikking is gesteld.
4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de overeenkomst is uitgesloten.

6. Bezoek aan ons bedrijf: let op a.u.b. Na velen overvallen en zelfs een poging tot gijzeling, doen wij een medeling.

Mail of Fax eerst naar ons om een afspraak te kunnen maken om langs te komen, dit in verband met onze eigen veiligheid.
 U dient zich te kunnen legitimeren met o.a. een rijbewijs, ID kaart of paspoort dit is in overleg geweest met de C.I.E. en Politie Nederland.

MAIL OF FAX EERST U INDENTIFICATIE NAAR ONS, ZET WEL DOOR UW EIGEN INDENTIFICATIE MAIL, COPY TEN GUNSTE VAN, o.a. Antiekjuwelier onderdeel van Briljant v.o.f.1974

Als u een artikel wilt komen bekijken, (dit geld alleen voor de duurdere sieraden/juwelen) boven de € 500,00 of hoger dan moet u eerst een afspraak maken voordat u bij ons langs kunt komen. Al onze duurzame goederen zijn bij de BANK opgeslagen. Deze moeten wij dus van te voren ophalen en inpassen met de planning. Neem daarom eerst contact met ons op via E-mail of bel ons even.
 
7. Copyright:
Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Briljant v.o.f. (Antiekjuwelier). Ze mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
==============================================================================


Article 1 Definition Definition
1. Jeweler-Antique: the user of these general conditions, with its registered office at Burgh Haamstede, registered in the trade under number 24241867.
2. Distance contract means a contract which, in the context of a by-Antique Jeweler organized system for distance selling of products to the conclusion of the agreement exclusive use of one or more means of distance communication.
3. Products: offered through the website by Antique Jewelry-Jewelry, utensils and antique and old gold, silver jewelry, art objects.
4. Agreement: between the customer and Antiques Jeweler-established distance agreement.
5. Consumer means a natural person not acting in the exercise of a profession or business.
6. Client: the consumer or the natural or legal person acting in the exercise of a profession or business with whom Antiques Jeweler has an agreement.
7. Website: Antiques Jeweler website: https://www.antiek-juwelier.nl
Article 2-Identity of Antique Jewelry.
Antique Jewelry, part of Brilliant general partnership since 1974.
Address: only by official email address to ask, because this crime.
4328JR New Haamstede.
VAT identification number: only by official email address to ask, because this crime.
Email:  info@antiek-juwelier.nl
Phone: + 0031-0111-407800

Article 3 General provisions
1. These terms and conditions apply to every offer and every agreement concluded between Antiques-Jeweler and customer.
2. Before the agreement is concluded, the text of these general conditions in digitally to the customer made available. The text of these terms and conditions can be stored by the customer in a simple way on a durable medium. If this is not possible under circumstances reasonably, before the contract is concluded, indicated where the general conditions can be inspected electronically and that they will be sent upon request of the customer electronically or otherwise without charge.
3. The provisions in these conditions can be waived only in writing.
Article 4 The offer
1. The offer includes a detailed description of the products offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the customer.
2. Obvious errors or mistakes in the offer bind Antiques-Jeweler not.
3. Furthermore, each supply such information to the customer is clear what the rights and obligations associated with the acceptance of the offer, including:
• the main characteristics of the products;
• the price, including all taxes;
• any delivery costs and insurance costs;
• the means of payment;
• The method of delivery;
• whether the inapplicability of the right of withdrawal pursuant to Article 5.3.
Article 5 Formation and content of the agreement and reflection.
1. If the customer opts for payment, the agreement concluded at the time the payment is received by Antique-Jeweler.
2. If the customer opts for cash payment or payment by bank transfer such an ideal is the agreement concluded at the time the order by Antique-Jewelry is confirmed electronically. In the case of bank transfer is the order confirmation
provided from the bank data of Antique-Jeweler, part of Brilliant VOF.
3. between the customer and Antiques Jeweler-negotiated agreement, with respect to gold and silver Article objects, such as gold and silver Jewelry-Jewelry and used antique and ancient jewelry that, in the event that the market value is based mainly on the precious metal content, and it therefore can be reasonably regarded as product-objects, not during the cooling off period as provided in section 7: be dissolved 46d Civil Code; This by-Antique Jewelry products offered are indeed subject to the fluctuations which Antiques Jeweler financial market has no effect.
The exclusion of the grace period also applies to jewelery and objects created on behalf of the customer tailored, engraved, or modified / altered in any way.
4. For other new products, the statutory cooling-off period of 14 calendar days. However, the products should be undamaged and in the original packaging to Antiques-Jeweler to be returned. When using the statutory cooling-off period, the cost and the risk of possibly returning the expense of the customer.
5. The customer pays in cash in accordance with paragraph 2, or pay by bank transfer, is to ensure that the payment within 24 hours of receiving the order confirmation referred to in paragraph 2 has been received by Antique-Jeweler. If payment is not timely Antiques-Jewelry is received Antiques-Jeweler entitled to terminate the agreement, without prejudice to Antique Jewelry to fulfill the contract to demand.
6. The by-Antique Jeweler sent confirmation as described in paragraph 2, and 4 is deemed to have been received by the client at the time when the confirmation was sent by Antique-Jeweler.
Article 6 Termination of the agreement-Antique Jewelry
If the customer is in default regarding his payment is Antiques-Jeweler entitled to terminate the agreement. Dissolution takes place by means of a written statement. If the circumstances of the termination of the contract
underlying, the customer may be imputed he held the harm Antiques-Jeweler due to the dissolution suffers compensate. Damages shall in any event include the damage caused by price falls of the deliverables, and other collection costs in connection with the execution of the contract costs incurred. The receivables from customers pursuant to this Article shall be immediately due and payable.
Article 7 Prices and payment
1. Before the contract is concluded, the total price of the listed products to be delivered, including VAT and all other costs.
2. The price may vary due by the customer of the daily recommended prices of the deliverables. Agreed prices can never be changed, even if agreed to postponed delivery. 3. During the period specified in the offer have not increased prices of the products.
4. The customer can not assert any rights regarding the implementation of the order if payment has not yet occurred.
5. inaccuracy or incompleteness in the customer provided payment data must be immediately notified of Antique-Jeweler.
6. If timely payment is not made, the client shall be in default. From the moment the failure occurs, the customer owes statutory interest. The statutory interest calculated until the day the payment due is paid in full.
7. Reasonable costs to settle the payment due in respect of which the customer is in default or have been out on his behalf. The extra costs are calculated according to the Law Incassokosten 2012.
Article 8 Implementation and Delivery
1. Antique-Jewelry will take the utmost care in the execution and delivery of the order.
2. Unless delivery of location-Antique Jewelry is agreed, the delivery of the products ordered place at the delivery address given by the customer. In the latter case Antique Jewelry-determines the mode of transport of the products.
3. Immediately upon receipt of the goods shall be deemed that the customer checks the products. If the customer does not object within a reasonable period considered the answers supplied to the agreement.
4. Antique-Jewelry will be accepted orders expeditiously. Standard we make for sending packages using the services of such Post.nl. delivery dates mentioned in any offer be respected as much as possible. Delivery times refer never deadlines. The customer previously entitled to terminate the agreement until he Antiques-Jeweler 'written notice, whereby Antiques-Jeweler a reasonable time period within which Antiques-Jewelry can still place the supply and delivery after the expiry of the the latter period is still awaited.
5. If delivery is agreed to be all shipments, insured sent according to the usual conditions. The cost of this insurance will be borne by the customer.
6. Antique-Jeweler reserves the right to effect delivery in portions to take place.
7. The risk of loss or damage to the products shall pass to the customer when the products are taken by or received on behalf of the customer.
Article 9 Force majeure
1. Antique-Jewelry is entitled to implement the agreement to suspend if he is being hampered by a circumstance which is not due to his fault nor under the law, legal act or generally accepted for its account coming.
2. Antiques-Jeweler does the force majeure situation as soon as possible to the customer. If the force majeure lasts longer than three months or produce reasonably foreseeable that the force majeure will continue for at least three months, both parties are entitled to terminate the agreement. Dissolution takes place by means of a written statement.
3. Antique-Jewelry is not obliged to compensate any damage that occurs due to force majeure.
Article 10 Conformity
Antiques-Jewelry guarantees that the delivered goods meet the characteristics specified in the offer, the reasonable requirements of reliability and usability and otherwise comply with the agreement.
Article 11 Liability
1. Antique-Jewelry assumes no liability for damage resulting from information provided inaccurate or incomplete by the customer, including by him incorrect delivery address.
2. Antiques-Jewelry is not liable for any temporary or permanent flaws in the software used on the website.
3. Antique-Jewelry is never liable for consequential damages, including without limitation losses, lost profits. If, notwithstanding these conditions still exist liability comes only direct damages recoverable.
Direct damage is exclusively:
• the reasonable costs of determining the cause and extent of the damage, where the establishment relates to damage under these conditions;
• any reasonable costs incurred for the poor performance of Antiques-Jeweler to the agreement, to the extent this can be attributed to Antiques-Jewelry;
• reasonable expenses incurred to prevent or limit damage, insofar as the customer proves that these costs have led to limitation of direct damage under these conditions.
Article 12 Complaints
1. Complaints about the implementation of the agreement should take place promptly after the customer has established Antiques Jeweler of the poor performance, fully and clearly defined must be submitted in writing to Antiques-Jeweler.
2. Antiques-Jeweler complaints are answered after receipt within a period of fourteen days.
3. If a complaint requires a longer processing time is within the period of fourteen days responded with an acknowledgment and an indication if the customer can expect a more detailed answer.
4. If Antiques-Jeweler held by the customer complaint is well-founded Antiques-Jewelry repair defective performance, provided that the customer has taken the goods delivered to him among themselves in accordance with the due diligence that may reasonably be expected of them.
5. The customer is not previously entitled to send the goods delivered to him returning without written permission of Antiques Jeweler. If the products are returned by the customer travel products at the expense and risk of the customer.
Article 13 Final provisions
1. All agreements between the customer and Antiques-Jeweler exclusively Dutch law.
2. Parties will first appeal to the courts after they have full power to settle the dispute among themselves.
3. Applicable is the version of these terms and conditions which are set at the time of conclusion of the agreement to the customer available.
4. The Dutch text of these general conditions is decisive for its interpretation.
5. The applicability of the CISG is excluded from the agreement.

6.  Visit to our company: Please note after many robberies and even an attempted hostage, we do one's Communication.

Mail or Fax to us first to make an appointment to come by, this linked with our own security.
You should be able to identify themselves, including a driver's license, ID card or passport that has been in consultation with the Police and CIE Netherlands.

MAIL OR FAX TO OUR IDENTIFICATION BEFORE YOU, PUT OR THROUGH YOUR IDENTIFICATION MAIL, COPY TO ASSIST, including Antique jeweler part of Brilliant vof1974

If you want to visit an article (this money only for the expensive jewelry / jewelry) above € 500.00 or more you must first make an appointment before you visit us. All of our durable goods stored in the BANK. These must we therefore pick up in advance and fit with the schedule. Reason, contact us via E-mail or call us.

7. Copyright:
Text and images are owned by Brilliant vof (Antique jeweler). They may be used in any manner without written permission of the author.

 

© 2016 - 2020 Antiek Juwelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel