Navigatie

Algemene voorwaarden

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN:
U kunt uw bestelling per IDEAL of Bank vooruitbetalen. Na ontvangst van factuurbetaling wordt uw bestelling opgestuurd. Wij verzenden uitsluitend aantekenen gewoon of aangetekend met verzekering (zie en lees over bezoek.

Bezoek alleen voor aanvrager, om langs te komen aan ons bedrijf ?.
Mail of Fax eerst naar ons om een afspraak te maken, dit in verband met onze veiligheid. U dient zich te kunnen legitimeren met een rijbewijs, ID kaart, of paspoort dit is in overleg met de C.I.E. en Politie Nederland besloten, na velen overvallen etc.
Na uw bezoek zullen wij uw identificatie geheel verwijderen of wel (vernietigen).


MAIL OF FAX EERST U IDENTIFICATIE NAAR ONS, SCHRIJF WEL DOOR UW MAIL OF SCAN EN FAX, COPY TEN GUNSTE VAN o.a., ANTIEK JUWELIER OP UW DOCUMENT.

Als u de artikelen wilt komen bekijken, (dit geld alleen voor de duurdere sieraden/juwelen boven de € 1000.00 en hoger) dan moet u eerst een afspraak maken voordat u bij ons langs kunt komen. Al onze duurzame goederen zijn bij de BANK opgeslagen. Deze moeten wij dus van te voren ophalen en inpassen met de planning. Neem daarom eerst contact met ons op via E-mail of fax.

Antieke horloges of occasions
Onze antieke en oude zakhorloges worden in eigen atelier zo goed mogelijk nagezien, wegens ouderdom van deze zakhorloges kunnen wij geen garantie geven op het goed doorlopen van het uurwerk Wij beschikken over de meest hoogwaardige refractometers en stereomicroscopen. Mechanische horloges hebben bijna altijd een kleine afwijking per dag.


Sieraden & Juwelen

Wij beschikken over hoogwaardige elektronische en optische apparatuur om goud, zilver, diamanten, briljanten en alle doorzichtige edelstenen en bloedkoraal te testen op echtheid. Alle sieraden en juwelen worden in ons goud- zilver atelier nagekeken en schoongemaakt en zo nodig gerestaureerd in de oude staat. De oude antieke juwelen worden dusdanig gerestaureerd in de staat 'zo goed als nieuw', dat dit kan betekenen dat daar kleine oneffenheden bij horen, welke door ouderdom tot stand gekomen zijn.
Kleine oneffenheden zijn gebruikelijk bij anteke en oude juwelen, welke door ouderdom tot stand gekomen zijn, ondanks dat wij alles in ons restauratie atelier zelf eerst nagezien hebben. Dit is absoluut geen reden voor retour of garantie.

Vermaken ringen
Bij opgaaf van ringmaat vermaken wij uw ring tot 1 maat kleiner of groter gratis bij aankoop.

Edelstenen - Diamanten

Wij garanderen alle edelstenen en diamanten op echtheid (tenzij anders vermeld).

Expertise door derden is mogelijk voor de bij ons aangekochte edelstenen/diamanten, kosten zijn voor rekening van de koper.

Voor duurdere goederen raden wij u aan langs te komen, vooral edelstenen, briljanten, etc Na eerst een duidelijke afspraak met u gemaakt te hebben.(zie en lees ons bezoek op deze pagina)
 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Juwelier Briljant zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Antiek-Juwelier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door antiek juwelier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van antiek juwelier zijn vrijblijvend en Antiek Juwelier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Antiek Juwelier. Antiek juwelier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Antiek Juwelier dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (De koper betaalt altijd verzendkosten), tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de advertentie of schriftelijk , of per mail overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden per ideal of vooruit betaling bij u bestelling, u krijgt dan een orderbon bij u bestelling als u gekozen heeft voor vooruit betaling, betaald u per ideal dan ontvangt u gelijktijdig de factuur van u bestelling zonder korting of compensatie voorafgaande aan de leveringen binnen Nederland. U krijgt van ons een e-mail nadat u de bestelling heeft geplaatst met daarin alle (betalings)gegevens en eventuele verzendkosten . Voor bestellingen buiten Nederland, geldt hetzelfde .

3.3 Betaling geschiedt per bankrekening, te weten ABN Amro: ( NL74ABNA0546307884 ).
tnv : Briljant v.o.f. te Burgh Haamstede , onder vermelding van uw ordernummer en besteldatum.


3.4 Verzending onder Rembours:
I.v.m. criminaliteit verzenden wij geen goederen onder rembours!

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Antiek Juwelier. Prijsverhogingen zijn toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien een bedrijf een prijsverhoging doorvoert nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, dient de verkoper of gebruiker van de voorwaarden dit tijdig te melden aan de consument. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst, of naleving hiervan.

Artikel 4. Levering
4.1 Wij als Antiek Juwelier leveren al onze artikelen en goederen wanneer ze op voorraad zijn binnen twee tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling(en).
Volgens de Wet Kopen Op Afstand bedraagt de levertijd van Uw bestelde artikel(en) maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen met Antiek Juwelier. Mocht de levertijd niet haalbaar zijn krijgt u van Antiek Juwelier tijdig bericht en bieden wij u de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij annulering van een bestelling binnen maximaal 30 dagen teruggestort op uw rekening.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u, na betaling van het totaalbedrag van de u toegestuurde bevestigings e-mail.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Antiek Juwelier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Antiek Juwelier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Antiek Juwelier garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames, aansprakelijkheid en retouren
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Antiek Juwelier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier ( 4 ) dagen na de aflevering, schriftelijk per aangetekende brief en gemotiveerd kennis te geven.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Antiek Juwelier, dan wel tussen Antiek Juwelier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Antiek Juwelier, is Antiek juwelier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Antiek Juwelier.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Antiek Juwelier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Antiek Juwelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Antiek Juwelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Antiek Juwelier schriftelijk opgave doet van een adres, is Antiek Juwelier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Antiek Juwelier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Antiek Juwelier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Antiek Juwelier deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Antiek Juwelier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Antiek juwelier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Antiek Juwelier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.3 MEDEDELING:
In verband met onze totale OPHEFFING uitverkoop van ons bedrijf, na meer dan 43 jaar moeten wij u meedelen dat bij aankoop en bestelling door u gedaan, wij geen goederen retour nemen of geld van een aankoop terug betalen, d.i.v.m. opheffing, opruiming, en sluiting van ons bedrijf. 

11.4 Garantie, bedenktijd en retourneren

In verband met onze opheffingsuitverkoop en sluiting van ons bedrijf nemen wij geen goederen meer retour. Hierdoor is ook de wettelijke bedenktijd niet van toepassing.


Copyright
Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Briljant v.o.f. (Antiek Juwelier). Ze mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Aanbieding

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2018 AntiekJuwelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel