Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Artikel 1 Definitiebepaling
1. Antiek Juwelier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Burgh Haamstede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24241867.
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Antiek Juwelier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
3. Producten: door Antiek Juwelier middels de website aangeboden Sieraden, gebruiksvoorwerpen en antieke en oude gouden, zilveren sieraden, kunst objecten.
4. Overeenkomst: de tussen de klant en Antiek Juwelier tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
5. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6. Klant: de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Antiek Juwelier een overeenkomst heeft gesloten.
7. Website: de website van Antiek Juwelier: https: // www.antiekjuwelier.nl / shop /
Artikel 2 Identiteit van Antiek Juwelier.
Antiek Juwelier, onderdeel van Briljant v. o. f. sinds 1974
Adres: is alleen per officiële mail adres aan te vragen, dit wegens criminaliteit.
4328JR Nieuw-Haamstede.
Btw-identificatienummer: is alleen per officiële mail adres aan te vragen, dit wegens criminaliteit.
E-mailadres: info@antiekjuwelier.nl
Telefoon: +0031-0111-407800

Artikel 3 Algemene bepalingen:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Antiek Juwelier en de klant.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op digitale wijze aan de klant beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden kan door de klant op eenvoudige wijze worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
Artikel 4 Het aanbod
1. Het aanbod bevat een nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Antiek Juwelier niet.
3. Voorts bevat elk aanbod zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, waaronder:
• de belangrijkste kenmerken van de producten;
• de prijs, met inbegrip van alle belastingen;
• de eventuele bezorgkosten en verzekeringskosten;
• de wijze van betaling;
• de wijze van levering;
• de al dan niet-toepasselijkheid van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 5.3.
Artikel 5 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst en bedenktijd.
1. Indien de klant kiest voor vooruitbetaling komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de betaling door Antiek Juwelier is ontvangen.
2. Indien de klant kiest voor contante betaling, dan wel betaling middels bankoverschrijving o.a. per ideal komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de bestelling door Antiek Juwelier langs elektronische weg is bevestigd. In geval van bankoverschrijving is de bestelbevestiging
voorzien van de bankgegevens van Antiek Juwelier, onderdeel van Briljant v. o. f.
3. Een tussen de klant en Antiek Juwelier tot stand gekomen overeenkomst kan met betrekking tot gouden en zilveren artikel-objecten, zoals gouden en zilveren Sieraden-Juwelen en tweedehands antieke en oude sieraden die, in het geval dat de verkoopwaarde hoofdzakelijk is gebaseerd op het edelmetaal gehalte en zij dus redelijkerwijs kunnen worden gezien als artikel-objecten, niet tijdens de bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek worden ontbonden; deze door Antiek Juwelier aangeboden producten zijn immers gebonden aan de schommelingen op de financiële markt waarop Antiek Juwelier geen invloed heeft.
De uitsluiting van de bedenktijd is tevens van toepassing op sieraden en objecten die in opdracht van de klant op maat zijn gemaakt, zijn gegraveerd, of op enige andere wijze zijn aangepast/gewijzigd.
4. Voor overige, nieuwe producten geldt de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. De producten dienen echter onbeschadigd en in de originele verpakking naar Antiek Juwelier teruggestuurd te worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bedenktijd komen de kosten en het risico van eventueel terugzenden voor rekening van de klant.
5. De klant die conform lid 2 à contant betaalt, dan wel betaalt middels bankoverschrijving, dient ervoor zorg te dragen dat de betaling binnen 24 uur na ontvangst van de bestelbevestiging als bedoeld in lid 2, door Antiek Juwelier is ontvangen. Indien de betaling niet tijdig door Antiek Juwelier is ontvangen is Antiek Juwelier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Antiek Juwelier om nakoming van de overeenkomst te verlangen.
6. De door  Antiek Juwelier verstuurde bevestiging als bedoeld in lid 2 en 4 wordt geacht door de klant te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Antiek Juwelier is verzonden.
Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst door Antiek Juwelier
Indien de klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting is Antiek Juwelier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. Indien de omstandigheden die aan de ontbinding van de overeenkomst
ten grondslag liggen, aan de klant kunnen worden toegerekend is hij gehouden de volledige schade die Antiek Juwelier als gevolg van de ontbinding lijdt te vergoeden. Onder schade wordt in elk geval begrepen de schade als gevolg van koersdalingen van de te leveren producten, incassokosten en andere in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten. De vorderingen op de klant als bedoeld in dit artikel zijn terstond opeisbaar.
Artikel 7 Prijzen en betaling:
1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
2. De door de klant verschuldigde prijs kan afwijken van de dagelijkse adviesprijzen van de te leveren producten. Overeengekomen prijzen kunnen nimmer worden gewijzigd, ook niet indien overeengekomen is dat de levering wordt uitgesteld. 3. Gedurende de vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.
4. De klant kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden.
5. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de klant verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van Antiek Juwelier.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de klant wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.
7. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de klant in verzuim is, of is geweest, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.
Artikel 8 Uitvoering en levering:
1. Antiek Juwelier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.
2. Tenzij uitdrukkelijk levering op locatie van Antiek Juwelier is overeengekomen vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. In het laatste geval bepaalt Antiek Juwelier de wijze van vervoer van de producten.
3. Terstond na ontvangst van de producten wordt geacht dat de klant de producten controleert. Indien de klant niet binnen bekwame tijd protesteert wordt geacht dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
4. Antiek Juwelier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Standaard maken wij voor het verzenden van pakketten gebruik van de diensten van o.a. Post.nl. In het aanbod eventueel vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. De klant maakt niet eerder aanspraak op ontbinding van de overeenkomst dan nadat hij Antiek Juwelier schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Antiek Juwelier een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen Antiek Juwelier de levering alsnog kan doen plaatsvinden en de levering na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
5. Indien bezorging is overeengekomen worden alle zendingen, volgens de gebruikelijke condities, verzekerd verzonden. De kosten van deze verzekering komen voor rekening van de klant.
6. Antiek Juwelier behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
7. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten door of namens de klant in ontvangst zijn genomen.
Artikel 9 Overmacht
1. Antiek Juwelier is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Antiek Juwelier doet van de overmacht situatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de klant. Indien de overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs voorzienbaar is dat de overmacht minimaal drie maanden zal voortduren zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.
3. Antiek Juwelier is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die als gevolg van overmacht optreedt.
Artikel 10 Conformiteit
Antiek Juwelier staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de in het aanbod vermelde kenmerken, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst.
Artikel 11 Aansprakelijkheid:
1. Antiek Juwelier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, waaronder een door hem onjuist opgegeven afleveradres.
2. Antiek Juwelier is niet aansprakelijk voor al dan niet tijdelijke tekortkomingen in de op de website gebruikte programmatuur.
3. Antiek Juwelier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen geleden verlies en gederfde winst. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Antiek Juwelier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Antiek Juwelier toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Artikel 12 Klachten:
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de klant de gebrekkige prestatie van Antiek Juwelier heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Antiek Juwelier.
2. Bij Antiek Juwelier ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord.
3. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien Antiek Juwelier de door de klant ingediende klacht gegrond bevindt is Antiek Juwelier gehouden de gebrekkige prestatie te herstellen, mits de klant de aan hem geleverde zaken onder zich heeft gehouden conform de zorgvuldigheidseisen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
5. De klant is niet eerder gerechtigd de aan hem geleverde producten retour te zenden dan na schriftelijke toestemming van Antiek Juwelier. Indien de producten door de klant worden teruggezonden reizen de producten voor rekening en risico van de klant.
Artikel 13 Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst tussen de klant en Antiek Juwelier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter beschikking is gesteld.
4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de overeenkomst is uitgesloten.

6. Bezoek aan ons bedrijf:
Mail of Fax eerst naar ons om een afspraak te maken, dit in verband met onze veiligheid.
 U dient zich te kunnen legitimeren met een rijbewijs, ID kaart of paspoort dit is in overleg geweest met de
C. I. D . en Politie Nederland besloten, i. v. m. de diversen overvallen en zelfs poging tot gijzeling, helaas het is niet anders meer in ons mooie Nederland.

7. Extra mededeling:
Wij willen u erop wijzen als u op afspraak na overleg wilt langskomen dat op ons terrein FOTO,S EN FILMS gemaakt kunnen worden welke gepubliceerd kunnen worden op sociaal media en in vakbladen.
Wanneer u dit terrein betreedt geeft u aan hier GEEN BEZWAAR tegen te hebben. 

MAIL OF FAX EERST U INDENTIFICATIE NAAR ONS, ZET WEL DOOR UW INDENTIFICATIE MAIL, COPY TEN GUNSTE VAN, o. a. Antiekjuwelier onderdeel van Briljant v. o. f.

Als u de artikelen wilt komen bekijken, ( dit geld alleen voor de duurdere sieraden / juwelen ) dan moet u eerst een afspraak maken voordat u bij ons langs kunt komen. Al onze duurzame goederen zijn bij de BANK opgeslagen. Deze moeten wij dus van te voren ophalen en inpassen met de planning. Neem daarom eerst contact met ons op via E-mail of fax.
 
8. Copyright
Tekst - en beeldmateriaal zijn eigendom van Briljant v. o. f. ( Antiekjuwelier ), Ze mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

© 2016 - 2024 Antiekjuwelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel